21 Kasım 2010 Pazar

Tarih 1 {Tarih Bilimine Giriş Test Soruları-18Q}1. Tarih, bir olaylar serisini değil insanların düşün­celerinin ifadesi olan sosyal gelenekleri konu edinir. Bunun yanında olaylara yön veren tarihin akışını değiştiren önder vasıflı şahısları da inceler. Tarihin kanunu diye bir kavram yoktur. Çünkü toplumların yok oluşu bir takım kanunlar gereği olarak değil şartların meydan okuyuşuna cevap veremedikleri içindir.

Yukarıda tarihin konusuyla ilgili verilen bil­gilere bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Tarih meydana gelmiş olaylardan çok olayın toplum üzerindeki etkileriyle ilgilenir.

B) Tarih olayları yönlendiren önemli kişileri konu edinebilir.

C) Tarih toplumların yaptığı kanunlarla ilgilenmez.

D) Tarih boyunca bir çok toplum zamanın şart­larına uyamadıkları için yok olmuşlardır.

E) Tarih toplumların geleneklerini konu edinir.

2. Cilalı Taş Devri insanları avcılık ve balıkçılığın yanın­da tarımsal faaliyetlere de başlamışlardır. Pişirilmiş topraktan kaplar yapmışlar ve hayvan beslemiş­lerdir. Tarımın gelişmesi, köy yaşantısının oluşması­nı sağlamış ve insanlar ilk kez küçük köyler kurarak topluluklar halinde yaşamaya başlamışlardır.

Yukarıdaki açıklamada Cilalı Taş Devri'yle ilgi­li aşağıdakilerden hangisine ait bilgi verilme­miştir?

A) Yerleşik hayata geçildiğine

B) Topraktan eşya yapıldığına

C) Günlük yaşantıda ateş kullanıldığına

D) Toplumsal hayatın başladığına .

E) Madenden dayanaklı aletler yapıldığına

3. Cilalı Taş Devri'nde;

- Tarım faaliyetlerinin başlaması

- Topraktan çanak-çömlek yapılması

- Bitki liflerinden elbiselerin dokunması

gelişmelerinin ortak sonucu olarak aşağıdaki­lerden hangisi söylenebilir?

A) insanlar üretici konuma gelmiştir.

B) Göçebe hayat tamamen sona ermiştir.

C) Ticaret faaliyetleri başlamıştır.

D) Tarih çağları başlamıştır.

E) Maden Devri sona ermiştir.

4. Anadolu ve Mezopotamya'da medeniyet alanın­daki gelişmeler aynı dönemdeki diğer bölgelere oranla daha hızlı bir ilerleme göstermiş, ilk şehir devletleri "Tunç Devri"nde ortaya çıkmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi buna etki eden en önemli faktördür?

A) Göç yolları üzerinde bulunmaları

B) Coğrafi koşulların gelişmeye elverişli olması

C) Savaşçı milletlerin bu ülkelerde yaşaması

D) İstilaya kapalı bölgelerde kurulmaları

E) Yeraltı kaynaklarının çok olması

5. Tarih öncesi devirlerin belirlenmesinde, insanların kullandıkları araç ve gereçler dikkate alınmıştır.

Buna göre;

I. Taştan araç-gereçlerin yapılması II. Ölülerin mumyalanarak mezarlara konulması

III. Tarım hayatının başlaması

IV. Demir ve tunçtan aletlerin yapılması

V. Takas usulü ve ticaretin başlaması

gelişmelerinden hangilerinin tarih öncesi devirlerin belirlenmesinde etkili olduğu söyle­nebilir?

A) I ve II B) I ve III C) III ve IV

D) IV ve V E) I ve IV

6. "Tarihi olaylar değerlendirilirken tarafsız olunma­lıdır." diyen bir araştırmacının, bu durumun sağlanması için aşağıdakilerden hangisini yapmaması gerekir?

A) Olayların sonuçlanmasını beklemelidir.

B) Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurma­lıdır.

C) Tarihi olayları günümüz şartlarına göre de­ğerlendirmelidir.

D) Tarihi olayları incelerken değişik kaynaklar­dan yararlanmalıdır.

E) Olayın geçtiği yerde araştırma yaparak yazılı ve yazısız kaynaklardan yararlanmalıdır.

7. Tarih öncesi devirlerde insanların tarımsal faali­yetlere başlamaları yerleşik hayata geçilmesini, 'ateşin bulunması madenlerin işlenmesini sağla­mıştır. Soğuktan korunmak için ateşin yanında bitki liflerinden elbiseler yapmışlardır.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi, "Ta­rih öncesi devirler" için geçerli değildir?

A) Yazıyı ilk kullananlar yerleşik uygarlıklardır.

B) Göçebe yaşantıdan yerleşik yaşantıya geçil­meye başlanmıştır.

C) Topraklar tarımsal faliyetlere açılmıştır.

D) Madenlerin işlenmesi ateşin bulunmasından sonra olmuştur.

E) Dokumacılık başlamıştır.

8. 1243 yılında yapılan Kösedağ Savaşı'nı Türkiye Selçuklularının kaybetmesiyle Anadolu'da başla­yan Moğol egemenliği yaklaşık yarım yüzyıl sür­müştür. Bu süre içerisinde Anadolu'nın ekonomik kaynakları Moğollar tarafından sömürülmüştür.

Yukarıdaki bilgilerden tarih biliminin;

I. Objektif olunması

II. Neden - sonuç ilişkisi

III. Yer ve zaman belirtilmesi

IV. Belgelere dayanılması

özelliklerinden hangilerinin bulunduğu kesin olarak söylenebilir?

A) I ve IV B) II ve IV C) II ve III

D) I ve III E) İli ve IV

9. Tarih öncesi devirlerde aşağıdaki buluşlardan hangisi medeniyetler arası etkileşimi artırmış­tır?

A) Ateşin bulunması

B) Tekerleğin icadı

C) Madenlerin bulunması

D) Savaş aletlerinin yapılması

E) Tarımsal faaliyetlerin başlaması

10. "Eski bir yerleşim merkezinde yapılan araştır­malar sonucunda, toprağın en alt katından en üst katına doğru sırasıyla taş, bakır, tunç ve demir­den yapılmış araç - gereçlere rastlanmıştır."

Sadece bu bilgilere göre;

I. Demirin işlenmesi diğer madenlerden daha sonra öğrenilmiştir.

II. Tarım ve ticaret faaliyetleri gelişmiştir.

III. Uygarlaşma tarihsel gelişmeye uygundur.

IV. Dışarıdan gelecek istilalara açık bir yerleşim merkezidir.

yargılanndan hangilerine kesin olarak ulaşılabilir?

A) I ve III B) II ve IV C) II ve III

D) III ve IV E) I ve IV

11. Tarihin konusunu oluşturan insan topluluklarının geçmişteki bütün faaliyetleri, gelişmeleri, top­lumlar arasındaki her türlü ilişkileri süreklilik gös­termektedir.

Tarihi olayların birbirini etkilemesi aşağıdaki-lerden hangisine önem verilmesine yol açmış­tır?

A) Yer ve zaman kavramının belirtilmesine

B) Neden-sonuç ilişkilerinin belirlenmesine

C) Olayların belgelendirilmesine

D) Olayların üzerinden belirli bir süre geçmesine

E) Tarafsızlığın sağlanmasına

12. Çanakkale'nin İntepe bucağı yakınlarında bulu­nan Truva kalıntıları, burada üst üste kurulmuş dokuz şehrin varlığını ortaya çıkarmıştır, ilk beş şehir Bakır Devri'ne ait olup, kuruluş tarihleri M.Ö.3000-2000 yıllarına uzanmaktadır. Bu döne­me ait kazılarda kerpiç yapılar, vazolar, testiler, kadehler bulunmuştur.

Bütün Ege bölgesinde benzer özelliklerde bu­luntulara rastlanması, Truva kültürüyle ilgili ola­rak aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Geniş bir bölgeye yayıldığının

B) Yerleşik kültüre yeni geçildiğinin

C) Bölgede ticaret faaliyetlerin ilerlediğinin

D) Hititlerden etkilendiklerinin

E) Bölgenin Demir Devri'nden itibaren yer­leşime açıldığının1. "Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Ya­zan yapana sadık kalmazsa değişmeyen gerçek insanlığı şaşırtacak bir görünüm alır."

Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisi­nin önemini vurgulamıştır?

A) Tarafsız tarih anlayışının

B) Ulusal tarih bilincinin

C) Geçmişin yorumlanmasının

D) Kurtuluş Savaşı'nın

E) Türk askerlerinin kahramanlıklarının

2. Toplumlar ve medeniyetler arası kültür alışve­rişinde aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden de daha etkili olmuştur?

A) Yazı ve alfabe B) Pusula

C) Barut D) Takvim

E) Hukuk kuralları

3. insan toplulukları Neolitik Devir'e kadar yabani bitkiler toplayıp, avlanarak besinlerini temin et­mişlerdir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin doğal sonucudur?

A) Göçebe yaşam tarzının

B) Sosyal adalet anlayışının

C) Büyük sel baskınlarının

D) Kabileler arası mücadelelerin

E) Madenlerin tarımsal alanda kullanılmasının

4. Taşlardan ve madenlerden araçlar, pişmiş kilden yapılmış kaplar, mezarlar, heykeller, kabartmalar gibi maddi eserlere arkeolojik belgeler denir. Yontma Taş Devri'nde insanlar yaşadıkları mağa­ra duvarlarına hayvan resimleri çizmişlerdir. Fransa ve ispanya'daki mağaralarda bulunan re­simler insanları hayrete düşürecek şekildedir. Yine bu dönemde süs eşyası olarak fildişi ve ren geyiği boynuzundan yapılmış inciler, bilezik ve gerdanlıklar kullanılmıştır.

Yukarıda verilen bilgilerden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) İnsanların mağaralarda yaşadıklarına

B) Bazı Avrupa ülkelerinde Yontma Taş Devri'ne ait kalıntılar bulunduğuna

C) Madenlerin yaygın olarak kullanıldığına

D) Süs eşyalarının yapımına önem verildiğine

E) Sanatsal faaliyetlerin geliştiğine

5. Avrupa Hun Devleti'ni araştıran bir tarihçi önce Germen, Roma ve Bizans belgelerini toplamış, Rua, Uldız Balamir, Attila dönemlerine göre sınıflamış ve incelemiştir. Ardından bu belgelerin bilgilerini inceleyerek elde ettiği bilgileri yazıya dökmüştür.

Buna göre, bu araştırmacı;

I. Kaynak arama II. Tasnif yapma (Sınıflandırma)

III. Tahlil yapma (inceleme)

IV. Tenkit yapma (Eleştirme)

V. Terkip yapma (Birleştirme)

gibi tarih biliminin metodlarından hangisine başvurmamıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

Grafikte tarihi çağların uzunlukları ve başlangıçlarına neden olan gelişmeler belirtil­miştir.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Günümüze doğru tarihi çağların sürelerinde azalma olmuştur.

B) ilkçağ diğer tarihi çağlardan daha uzun sür­müştür.

C) Ortaçağ'dan sonra Yeniçağ başlamıştır.

D) Yakınçağ, Yeniçağ'a göre daha uzun sürmüştür.

E) Toplumları etkileyen sosyal ve ekonomik olay­lar yeni devirler açılmasına neden olmuştur.

7. I. Yahudiler milattan 3760 yıl önce olduğuna inandıkları yaradılış gününü,

II. Eski Yunanlılar ilk olimpiyat oyunlarının yapıldığı yılı (MÖ 776),

III. Müslümanlar Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini (MS 622)

takvimlerine başlangıç olarak kabul etmişlerdir.

Yukarıdaki olaylarla ilgili olarak aşağıdakiler-den hangisi söylenebilir?

A) Bütün takvimler güneş yılına göre düzenlen­miştir.

B) Toplumlar takvim kullanımında birbirlerinden etkilenmişlerdir.

C) Toplumlar kendilerini etkileyen önemli olay­ları takvim başlangıcı yapmışlardır.

D) Siyasal nitelikli gelişmeler takvim başlangıcı sayılmıştır.

E) Kutsal kitaplarda yer alan olaylar anlatılmıştır.

8. Bazı yazarlar; "Tarihin genellikle kazananların yazdığı, çifte standartların çokça çağrıştırıldığı bir öykü gibi olduğunu ileri sürmüşlerdir." Bu yazarların aşağıdakilerden hangisinden şi­kayetçi oldukları savunulabilir?

A) Olayların nedenlerinin dikkate alınmamasından

B) Olaylann tarafsız olarak anlatılmamasından

C) Olayların geçtiği zamanın koşullarına göre açıklanmamasından

D) Okullarda tarih öğretimine önem verilmeme­sinden

E) Olayların sağlam kaynaklara-dayandırılma­sından

9. "Kendi tarihini öğrenmek, örnek almak ve sahip çıkmak milli bir görevdir. Tarihini unutan milletler, tarih sahnesinden silinirler, milliyetini unutur ve ihanet ederler."

Mustafa Kemal Atatürk, bu sözleri ile aşağı­dakilerden hangisine değinmemiştir?

A) Milli bilincin oluşmasına

B) Geçmiş zaman hakkında bilgi sahibi olun­masına

C) Tarihten ders alınmasına

D) Tarihi olayların gözlemlenmesine

E) Tarih bilincinin kuvvetlenmesine

10. Tarihi olayların, araştırmasını ve öğretimini kolay­laştırmak düşüncesiyle zamana, mekana ve ko­nuya göre sınıflamalar yapılmıştır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu sı­nıflandırmaya uygun bir sıralama yapılmıştır?


Konu

Zaman

Mekan

A)

Uygarlık tarihi

Kanuni Dönemi

Türkiye tarihi

B)

Eskiçağ tarihi

Tıp tarihi

Osmanlı tarihi

C)

iktisat tarihi

Fransa tarihi

XX. Yüzyıl tarihi

D)

Osmanlı eğitim sistemi

Dünya tarihi

Diplomasi tarihi

E)

Yavuz Dönemi

Dinler tarihi

Ortaçağ tarihi

11. Tarihi olayların belirginliği, verilen zamanın net­liğine bağlıdır. Olayların günü, ayı, yılı, yüzyılı be­lirtilmiş ise olayın belirginliği artar. Tarihi olayların oluş zamanı belli değil ise o olayın netliği tartış­maya açık olur.

Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki olayların hangisinin oluş zamanı diğerlerinden daha belirgindir?

A) XVII. yüzyıl ıslahatlarında Avrupa'dan yarar­lanılmıştır.

B) II. Osman XVII. yüzyıl Osmanlı padişahların-dandır.

C) Coğrafi Keşifler XV. yüzyılın sonlarında başlamıştır.

D) Amerika XVI. yüzyılın başlarında keşfedilmiştir.

E) Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918 yılında Mond­ros Ateşkes Anlaşması'nı imzalamıştır.

12. Tanım: Hicri Takvim, ay yılı esasına göre hazır­lanmıştır. Bu takvimde başlangıç Hz. Muham­med'in Mekke'den Medine'ye hicreti olan 622 tarihidir.

Durum: Türkiye Cumhuriyeti Hicri Takvimi kaldırıp 1 Ocak 1926 yılından itibaren Miladi takvimi kullanmaya başlamıştır.

Tanım ve durum değerlendirildiğinde aşağıda­ki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Türkler tarih boyunca çeşitli takvimler kullan­mışlardır.

B) 1926 yılından sonra Türkiye Cumhuriyeti islâm dünyasının lideri olmuştur.

C) Hicri Takvimi Türkler icad etmişlerdir.

D) Türklerin Müslüman olması Hicri Takvimi kul­lanmayı zorunlu kılmıştır.

E) Türkiye Cumhuriyeti bugün Hicri Takvimi kul­lanmaktadır.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder